در راستای خود کفایی و نیاز مبرم کشور به انواع بویه های راهنما Navigation Buoy  که سالیان متوالی از خارج از کشور وارد می گردید این شرکت با بررسی علمی و هماهنگی با پژوهشکده های صنایع دریایی و قرارداد همکاری مشترک موفق گردید که نسبت به تولید انواع کلاس های مختلف بویه های Navigation Buoy برای اولین بار در کسور اقدام نماید. این مهم دستاوردی بسیار ارزشمند در حوزه صنعت و دانشگاه می باشد.