بویه های نشانه گر به صورت استوانه ، افقی و کروی  می باشد و در موارد زیر استفاده می شود

کانال های آبی، خورها، رودخانه ها، کانال های رفت و آمد شناورهای دریایی، مجهز به سولار روشنایی (بنا به سفارش) شبرنگ های هشدار دهنده و فوم EPS
قابل نصب علائم مختلف هشدار دهنده بر روی بدنه بنا به سفارش