صرف نظر از روش های متداول تولید و ماشین آلات، هر شرکت با توجه به شکل و اندازه و نوع کیفیت و کارایی محصول از قالب های این صنعت می باشد حسب مورد استفاده می نماید.
محاسبات دقیق با نرم افزار های فنی و مهندسی و استفاده از ماشین آلات پیشرفته در مراحل مختلف واحد قالب سازی از اهم برنامه ریزی های بخش فنی و مهندسی شرکت بوده است.