مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 

زمان: 7 تا 10 اردیبهشت 1392