نمايشگاه ايران پلاست بعنوان مهمترين رويداد بين المللي كشور در زمينه محصولات پليمري موجبات گردهمايي سازمان ها، تشكل ها ، انجمن ها ،واحدهاي توليدي، صنعتي،بازرگاني وتحقيقاتي را از سراسر دنيا فراهم مي آورد.

حضور شركت ها و اتحاديه هاي معتبر و مهم بين‌الملل دراين نمايشگاه فرصت مغتنمي براي آشنايي وتعامل صنعتگران وتوليد كنندگان كشورمان با آخرين تكنولوژي و دستاوردهاي روز دنياست.

گسترش جغرافيايي صادرات ‌‌ محصولات پليمري و افزايش ميزان آن كه از اهداف اصلي شركت ملي صنايع پتروشيمي مي باشد، موجب اعتلاي جايگاه كشورمان درتقويت واحدهاي توليدي كوچك و متوسط و سربلندي كشورمان درعرصه رقابت جهاني خواهد بود.دراين ميان نمايشگاه ايران پلاست بعنوان ابزاري موثر و سريع درجهت نيل به اين اهداف محسوب مي شود.

نمايشگاه بين المللي ايران پلاست از سال 1381 و با سازماندهي شركت ملي صنايع پتروشيمي آغاز به كار نمود و طي ساليان بعد نيز تا سال 1385 به صورت ساليانه برگزار شد . از دوره ششم به بعد به منظور ارتقاء كيفي نمايشگاه و پرهيز از همزماني با ساير نمايشگاه هاي مهم بين المللي مشابه ، برپايي آن به صورت دوسالانه در دستور كار شركت ملي صنايع پتروشيمي قرار گرفت .