• خدمات کارشناسی در زمینه نصب قفس پرورش ماهی
  • اجرا در زمینه طراحی، ساخت و نصب قفس های پرورش ماهی در دریا و دریاچه و پشت سد
  • تهیه و تامین تجهیزات مورد نیاز
  • امکان سنجی، مکان یابی، خدمات کارشناسی در زمینه تولید و پرورش ماهی در قفس