وان های صنعت آبزی پروری

با توجه به تنوع کاربری انواع وان های تکثیر و تولید (هچری) و پرورش ماهی جهت گونه های ماهی وانهای پلی اتیلن جهت مصارف خاص این صنعت و آبزی پروری و بر حسب ظرفیت مورد استفاده طراحی و تولید می گردد.