با توجه به نیاز ارگان ها و سازمان های مختلف دریایی و سازمان هواشناسی به بویه موج نگار، این شرکت با هماهنگی دانشکده های تخصصی صنایع دریایی کشور نسبت به طراحی و تولید انواع مدلهای بویه موج نگار در سایزهای مختلف اقدام نموده است.