بویه های پارامتریک جهت کاربری های ویژه برای مصارف خاص از قبیل تعیین میزان آلودگی های نفتی و ترکیب آب و آنالیز آن و انواع آیتم های مورد بررسی جهت کیفیت آب بر حسب دستگاه های اندازه گیری آن و ابزارهای سنجش طراحی و تولید می گردد.