پیوندهای مفید

شرکت گروه آریاپلاست ماشین تنها مرجع پلی اتیلن صنایع دریایی کشور می باشد و در تقابل نزدیک با سازمانها و ارگانهای ذیربط فعال در صنایع دریایی کشور می باشد